HMK 107/1 Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkansız olduğu hallerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.

Güncel İçtihatlar Eşler Arasındaki Paylı Mülkiyet

“…Tüm dosya kapsamı birlikte incelendiğinde, asıl davaya konu … ada … parsel … numaralı meskenin evlilik birliği içinde 22.02.2000 tarihinde, 232 ada 5 parselde kayıtlı 23 numaralı meskenin de evlilik birliği içinde 09.04.2009 tarihinde, 1/2 oranında taraflar adına paylı mülkiyet şeklinde tescil ettirildikleri ve halen tapu sicilinde aynı şekilde ve oranda kayıtlı durumda oldukları anlaşılmaktadır. Evlilik birliği devam ederken serbest iradeleriyle gerçekleştirdikleri bu paylaşımla, her bir payın o eşin kişisel mal grubuna terk edildiği kabul edilmelidir. Davacı-karşı davalı tarafça, paylı şekilde tescil edildikten sonra katkıda bulunulduğu da iddia edilip kanıtlanmadığına göre, davalı-karşı davacı eş adına kayıtlı paylara yönelik davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle alacak talebinin kabulüne karar verilmiş olması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir…” Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 25.11.2021 T., 2021/5671 E., 2021/8802 K.

Güncel İçtihatlar Dava Konusu Olan Ücret Alacağı

“…davacı- davalı kadın tarafından erkeğin Antalya 3. İş Mahkemesinin 2013/739 Esas sayılı dava dosyasında ücret alacağının edinilmiş mal olduğunu belirtilerek katılma alacağı talep edildiği, ilgili dava dosyasında erkeğin ‘26.11.2010-12.09.2011 tarihleri arasındaki çalıştığı dönem için 8.131,00 TL ücret alacağının tahsiline’ karar verildiği, kararın 01.10.2015 tarihinde kesinleştiği, ücret alacağının hakedildiği dönemin evlilik birliği içinde olduğu anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece çalışma karşılığı elde edilen edinimlerin (TMK mad. 229/1 inci bent) edinilmiş mal olduğu göz önünde bulundurularak, mahkeme kararıyla kesinleşen ücret alacağından kadının katılma alacağı olduğu kabul edilerek artık değere katılma alacağına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olmuş, bozmayı gerektirmiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 26.10.2021 T., 2021/5674 E., 2021/7766 K.

Güncel İçtihatlar Faizin Başlangıcı

 “… Davacı lehine tasfiyeye konu 2679 ada 2 parsel sayılı taşınmaz nedeniyle hükmedilen alacak, artık değere katılma alacağı niteliğindedir. TMK’nın 239/son maddesinde; “…aksine anlaşma yoksa tasfiyenin sona ermesinden başlayarak katılma alacağına ve değer artış payına faiz yürütülür…” hüküm altına alınmıştır. Yargıtay’ın ve Dairemizin kökleşmiş uygulamalarına göre tasfiye tarihi karar tarihidir. Somut olayda mahkemece, tasfiyeye konu taşınmazın bozma öncesi verilen 27.03.2014 tarihli ilk kararda belirlenen sürüm değeri üzerinden artık değer katılma alacağı belirlendiğine göre, usuli kazanılmış haklar da göz önünde bulundurulduğunda tasfiye tarihinin bozma öncesi 27.03.2014 tarihli ilk karar tarihi olduğunun kabulü gerekir. Mahkemece, taşınmaz yönünden tasfiye tarihi olan 27.03.2014 tarihinden itibaren alacağa faiz yürütülmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 04.10.2021 T., 2021/5607 E., 2021/6773 K.

Güncel İçtihatlar Kooperatife Yapılan Ödemelerin Niteliği

“… Davacı lehine tasfiyeye konu 2679 ada 2 parsel sayılı taşı Somut olayda, mahkemece davalı erkeğin kooperatif yoluyla edindiği … ada … parsel … nolu dubleks mesken yönünden kooperatife evlilik birliği içinde yapılan ödemelerin toplam ödemelere oranlaması yapılarak artık değere katılma alacağı hesaplaması doğru ise de, kooperatife yazılan yazı cevabından kooperatife evlilik birliği içinde yapılan ödemelerin ortaklık payından kaynaklı (binanın yapımına yönelik) ödeme mi yoksa binanın ve sitenin kullanımından kaynaklı aidat, gider v.b. nitelikteki diğer ödemeler mi olduğu anlaşılamamaktadır. O halde, mahkemece kooperatife yeniden yazı yazılarak davalı erkek tarafından evlilik birliği içinde kooperatife yapılan ödemelerin niteliği sorularak sonucuna göre yapılan ödemelerin ortaklık payından kaynaklı (binanın yapımına yönelik) ödeme olduğu anlaşılması halinde artık değere katılma alacağına hükmedilmesi gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olmuş, bozmayı gerektirmiştir.» Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 03.11.2021 T., 2021/5388 E., 2021/8089 K.