İş mahkemelerinde açılacak davalar için genel olarak dava açma süresi bulunmamaktadır. Kişiler zorunlu bir süreye tabi tutulmamışlardır. Bunun tek istisnası işe iade davasıdır.

İşe iade davası iş kanununun 20. Maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre “İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir.” Görüldüğü üzere kanun koyucu davanın ne zaman açılabileceğini madde metninde belirtmiştir.

İşçinin işe iade davası açabilmesi için bazı şartlar da aranmaktadır. İşçinin hizmet sözleşmesine bağlı olarak 6 ay kıdemi olması, iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması ve işyerinde 30 ve daha fazla işçinin çalışan olması gerekmektedir.

Zamanaşımı süresi ücret alacaklarında 5 yıl ve tazminat alacaklarında ise alacağın türüne göre değişir bir şekilde 5 ya da 10 yıldır. Dolayısıyla sonuç olarak ücret alacaklarında zamanaşımı ve işe iade davası dışında iş mahkemesinde açılacak davalar için bir süre söz konusu değildir. İşçi dilediği zaman davasını açabilecektir.