HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

Trafik Kazası Hasarı

Trafik kazasından kaynaklanan ve hasar bedelinin zararını tazmin amaçlı açılan davalarda bilirkişilerin hasar bedeli ile birlikte KDV oranının da bilirkişi raporlarına yazılması gerekmektedir. Yani davacı davası artırırken hasar bedeli ile birlikte kdv tutarını da karşı taraftan talep etmelidir. Bu konuya ilişkin Yargıtay kararlarını aşağıda bulabilirsiniz.

“Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Davalı … şirketi, …’nun 85. maddesinde  düzenlenen araç işleteninin hukuki sorumluluğunu üstlenmiştir. Sigortalı aracın, 3.kişiye verdiği maddi zararı poliçe  limiti ile sınırlı olmak üzere karşılamakla yükümlüdür. … şirketi 3.kişinin uğradığı gerçek zarardan sorumludur.  Sigortacı, … sözleşmesinden kaynaklanan tazmin borcunu yerine getirirken gerçek zararı ödemekle yükümlü olarak,  aracın onarımı yapılsın ya da yapılmasın, onarıma dair fatura olsun ya da olmasın hasar bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisini de (3065 Sayılı KDV Kanunu uyarınca) zarar görene ödemek zorundadır.”  (YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2016/16052 K. 2017/8418)

Hukukta Kaza Hasarı

“Dava trafik kazası sebebiyle oluşan hasara dair maddi tazminat istemine ilişkindir. 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 1.maddesine göre Türkiye’de yapılan sınai, ticari, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. Davacı aracının onarımı için gereken parça bedeli ve işçilik hizmeti de anılan Yasa gereğince KDV’ye tabidir. Hükme esas alınan bilirkişi raporlarında, davacı istemi yönünden yapılan hesaplamada parça ve işçilik kalemlerine KDV eklenmediği anlaşılmaktadır. Davalı zarar gören davacının gerçek zararını gidermekle yükümlüdür.” (YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2015/7796 K. 2016/235)

“Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 02.07.2015 gün 2015/864-9408 Sayılı emsal içtihadında da açıklandığı üzere; 3065 Sayılı KDV Kanunu hükümlerine göre davacının aracında meydana gelen zararın giderilmesi için yapılacak onarım ve işçilik hizmetler için KDV ödeneceği açık olup KDV oranının 08.02.2008 tarih ve 26781 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, uygulanacak KDV oranının da %18 olduğu belirgindir. Bu durumda mahkemece davacının aracında meydana gelen hasarın onarımı için gerekli olan gidere KDV oranı da dahil edilmesiyle karar verilmesi gerekir.”(İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAİRESİ E. 2017/901 K. 2018/649 T.)

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48