HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

TCK m. 99

(1) Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu durumda, çocuğunun düşürtülmesine rıza gösteren kadın hakkında bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇUNUN MADDİ MANEVİ UNSURLARI

Çocuk düşürtme suçunun konusu cenin ve annenin bedenidir. Bu suçla korunan hukuksal değer doğmamış çocuğun yaşamı ve ikinci derecede annenin sağlığıdır.

TCK m.99 bakımından suçun faili cenini taşıyan kadın dışında herhangi bir kişi olabilir. Kadının çocuğunu düşürmesi TCK m.100’de ayrıca düzenlenmiştir.

Suçun maddi unsurunu oluşturan hareket, bir kadının çocuğunu düşürtmektir. Hareket, cenini taşıyan kadın dışındaki üçüncü bir kişin tarafından icra edilir. Suç yalnızca icrai hareketle işlenebilir, ihmali hareketle işlenmesi mümkün değildir. Suç, neticeli bir suçtur.

ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇUNDA CEZAYI ARTTIRAN HALLER

NİTELİKLİ HALLER

  • Fiilin kadının beden ve ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına neden olması (TCK m. 99/3-4)
  • Fiilin yetkili olmayan kişiler tarafından işlenmesi (TCK m.99/5)
  • Fiilin kadının ölümüne neden olması (TCK m.99/3-4)

Çocuk düşürtme suçu kasten işlenebilir. Failin kastı çocuğu düşürmeye yönelik olmalıdır. Taksirle çocuğu düşürmeye neden olmak bu suçu oluşturmaz.

ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇUNDA HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ

TCK m.99/2’den hareketle tıbbi zorunluluk varsa zorunluluk hali hukuka uygunluk nedeni uygulanabilir. Kadının mağduru olduğu, işlenen bir suç sonucu kadının gebe kalması halinde süresi 20 haftadan fazla olmamak ve kadının rızası alınmak koşuluyla gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Bu, cezasızlık nedenidir.  Suçun işlenmesinde kadının rızası varsa alt sınırdan hükmedilen hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. Yetkili olmayan kişi tarafından çocuk düşürtme suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının miktarının 2 yılı aşmadığı hallerde de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU ŞİKAYETE TABİ MİDİR?

Çocuk düşürtme suçu (yasadışı kürtaj) şikayete ve uzlaştırmaya tabi bir suç değildir. Suç, savcılık tarafından re’sen soruşturulur. Rızaya dayalı çocuk düşürtme suçunun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Rızaya aykırı çocuk düşürtme suçunun dava zamanaşımı süresi ise 15 yıldır.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48