Çalışma mevzuatı açısından işyeri devri herhangi bir şekil şartına bağlı olmaksızın ortaya koyulan uygulamalarla şekil almaktadır. Bir işveren aşağıdaki tüm durumları aynı anda gerçekleştirdiği takdirde çalışma mevzuatı kapsamında işyerini devir almış sayılmaktadır.

  • İşyerinin tüm aktif ve pasifi ve ekipman, demirbaş gibi unsurlarla devralınması
  • İşyerinde yürütülen ana faaliyetin devamı
  • İşyerinde çalışan en az bir sigortalının hizmet akdinin sona ermeden çalışmaya devam etmesi
  • İşyerinde yürütülen faaliyete hiç ara verilmemesi

Bu kapsamda bir işyerini devir alan işveren işyerinde çalışmaya devam eden işçilerin mali ve sosyal haklarından ve işyerinin devirden önce SGK’da nezdinde doğmuş alacaklarından devreden işveren ile birlikte sorumludur. Ayrıca devir alan işverenin bildirge verme yükümlülüğü ve işyerine ait belgeleri saklama zorunluluğu üzerinde durulması gereken noktalardır.