HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

HAKARET SUÇU TCK m.125

HAKARET SUÇUNUN MADDİ VE MANEVİ UNSURLARI

Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesinde düzenlenen hakaret suçunun konusunu kişinin şeref ve saygınlığı oluşturur. Kasten ve herkes tarafından işlenebilen bir suçtur.Hakaret suçunun mağduru ise yaşayan gerçek kişiler olabilir.Aksi durumda kişinin hatırasına hakaret suçu gündeme gelir.

Hakaret suçuyla ilgili olarak kanunda iki seçimlik hareket düzenlenmiştir:

  • Somut bir fiil veya olgu isnat etmek suretiyle onur,şeref ve saygınlığa saldırmak
  • Sövmek suretiyle onur,şeref ve saygınlığa zarar vermek.

HAKARET SUÇU NASIL İŞLENİR?

Bu hareketlerin mutlaka sözlü olarak gerçekleştirilmesi gerekmez.Hareketle,yazı ya da resim ile de gerçekleştirilebilir. Bir kimseye doğrudan “aptal,şerefsiz,gerizekalı” gibi sözler söylemek sövmek suretiyle hakaret suçunu oluştururken bir kimsenin hırsızlık yaptığını,dolandırıcılık yaptığını söylemek somut bir fiil veya olgu isnat etmek suretiyle hakaret suçunu oluşturur.İsnat edilen fiilin gerçeğe uygun olup olmaması suçun oluşumu bakımından bir önem arzetmez. Şahıs,konu,yer,zaman itibariyle belli bir fiilin işlendiğinin  veya belirli bir olayın belirli bir kişiyle bağlantılı şekilde izafe edilmesi ile suç oluşur.Beddualar ise Yargıtay tarafından hakaret suçu kapsamında değerlendirilmemektedir.

Hakaret suçunu oluşturan fiilin doğrudan kime yönelik olduğu belirli olmalıdır. Buna matufiyet koşulu denir. Hakaret suçu kişiyi doğrudan hedef göstererek işlenmemişse bile hakaretin kime yönelik olduğu şüpheye yer vermeyecek şekilde anlaşılıyorsa matufiyet koşulu gerçekleşmiştir.

MAĞDURUN YÜZÜNE KARŞI HAKARET EDİLMEMESİ

Hakaret suçu mağdurun yüzüne karşı işlenebileceği gibi gıyabında da işlenebilir. Mağduru muhatap alan sesli,görüntülü iletiler de mağdurun yüzüne karşı yapılmış sayılır , fail ve mağdurun aynı ortamda olması şart değildir.Gıyapta hakaret için en az 3 kişiyle ihtilat edilmesi gerekir.Failin hakaret içeren söz veya davranışını en az 3 kişinin öğrenmesiyle gıyapta hakaret suçu oluşur.

HAKARET SUÇU ŞİKAYETE TABİ MİDİR?

Hakaret suçu şikayete bağlı bir suç olup mağdur fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içerisinde ve en geç dava zamanaşımı süresi içerisinde şikayet hakkını kullanmalı hakaret davası açmalıdır. Aksi halde şikayet hakkı düşer. Hakaret suçunun kamu görevlisine karşı işlenen hali ise şikayete tabii değildir bu nedenle de süre sınırlaması yoktur.

HAKARET SUÇUNDA CEZA

Hakaret suçunun basit şeklinin cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Hakaret suçunun;

  • Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
  • Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
  • Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi suçun nitelikli halini oluşturur ve bu durumda cezanın alt sınırı 1 yıldan az olamaz.

Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Stj.Av.Rumeysa Özge Uzkan

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48