Hakaret, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte söz veya davranışlarda bulunmaktır. Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenmiştir.

Hakaret Suçu Unsurları

  • Fiil: Fiilin, söz veya davranışla işlenmesi gerekir.
  • Niyet: Fiilin, kasıtlı olarak işlenmesi gerekir.
  • Mağdur: Mağdur, bir gerçek kişi olmalıdır.
  • Hakaret Niteliği: Fiilin, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olması gerekir.

Hakaret Suçu Cezası

Hakaret suçunun cezası, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Hakaret Suçunun Nitelikli Halleri

  • Alenen işlenmesi: Fiil, alenen işlenmişse, cezanın üst sınırı 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.
  • Basın ve yayın yoluyla işlenmesi: Fiil, basın ve yayın yoluyla işlenmişse, cezanın üst sınırı 6 aydan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.
  • Kamu görevlisine karşı işlenmesi: Fiil, kamu görevlisine karşı işlenmişse, cezanın üst sınırı 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.
  • Suç işleme kararı verebilecek makamlara karşı işlenmesi: Fiil, suç işleme kararı verebilecek makamlara karşı işlenmişse, cezanın üst sınırı 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Hakaret Suçunda Şikayet

Hakaret suçu, şikayete tabidir. Ancak, fiil, alenen işlenmiş veya basın ve yayın yoluyla işlenmiş ise, şikayete tabi değildir.

Hakaret Suçunda Zamanaşımı

Hakaret suçunda zamanaşımı süresi, 8 yıldır.

Hakaret Suçunun Önlenmesi

Hakaret suçunun önlenmesi için, kişilerin haklarını savunmak için hukuki yolları kullanmaları ve başkalarına karşı onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte söz veya davranışlarda bulunmamaları gerekir.

Hakaret Suçunun Örnekleri

Hakaret suçu, söz veya davranışla işlenebileceğinden, birçok farklı şekilde işlenebilir. Örneğin, bir kişiye hakaret eden bir yazı yazmak, bir kişiyi hakaret içeren sözlerle çağırmak, bir kişiye hakaret içeren bir hareket yapmak, bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde onu resmetmek veya fotoğraflamak hakaret suçu olarak kabul edilebilir.

Hakaret suçunun unsurları, fiilin, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olmasıdır. Bu nedenle, bir fiilin hakaret suçu olarak kabul edilebilmesi için, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide etmesi gerekir. Örneğin, bir kişinin giyim tarzı, dini inancı veya siyasi görüşüne yönelik eleştiriler, hakaret suçu olarak kabul edilmeyebilir. Ancak, bir kişiye aşağılayıcı veya küçümseyici bir şekilde hitap etmek, onun onur, şeref ve saygınlığını rencide edebileceğinden, hakaret suçu olarak kabul edilebilir.