HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verilerin saklanması, güvenliği, aktarılmaması ve başka amaçla kullanılmaması hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının en önemli yükümlülüklerindendir. Aracı hizmet sağlayıcılar bakımından en önemli husus ; elektronik ortam sağladıkları gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri ürün ve hizmeti bunun hukuka uygunluğunu denetlemek ile yükümlü olmamalarıdır. Sorumluluk kapsamları Yönetmelik ile belirlenmektedir.  İşletmelerin kendini tanıtmak için gönderdiği mesajlar ile derneklerin veya meslek odalarının üyelerine gönderdikleri mesajlar Yönetmelik kapsamı dışındadır. Örneğin; Türkiye Barolar Birliğinin avukatlara gönderdikleri mesajlar için onay alma zorunluluğu yoktur. 6563 s. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hizmet sağlayıcılara bilgi verme yükümlülüğü getirmesi bakımından önem arz etmektedir. Bir diğer önemli husus ise spam içeriklerdir.  İleti yönetim sistemi kuruluncaya kadar spam içerik için Bakanlık etkili çalışamasa da günümüzde hizmet sağlayıcılar için çok ciddi para cezaları söz konusudur. Bakanlığın her türlü bilgi, belge ve defteri isteyerek denetleme hakkı bulunmaktadır. KVKK’nun 5. Maddesi kapsamında bu verilerin Bakanlığa verilmesi mümkün hale gelmektedir.

Ticari İletiler ve Tüzel Kişilikler

Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ya da tüzel kişi ileti yönetim sistemine kaydolmak zorundadır. Ticari ileti gönderilebilmesi için tüketicinin onayının alınması şarttır. Ancak onay gerektirmeyen bazı durumlar söz konusudur. Örneğin; yukarıda da bahsettiğimiz gibi alıcının iletişim bilgilerini bırakması, abonelik söz konusu olduğunda, tüketiciye değilde  tacir/esnafa ticari ileti gönderilmesi halinde ve son olarak SPK mevzuatı kapsamında aracılık faliyetinde bulunan şirketlerin onay alma zorunluluğu bulunmamaktadır.  Her ne kadar abonelik istisnai durumlardan sayılsa da müşteriyi bilgilendirme  amacıyla gönderilen ticari elektronik iletiler  abonelik bulunan hizmete  ilişkin olmalıdır. Başkaca ürün/ hizmet tanıtımı  yapılmamalıdır.

Onayın alınması;  Tüketici onayı; fiziki olarak imza, her türlü iletişim  aracıyla yazılı  veya eletronik ya da İYS üzerinden verebilir. İYS dışında alınan onaylarda ispat yükü hizmet sağlayıcıdadır. İYS üzerinden alındığı takdirde sistem kayıtları kendi veri tabanında tutmaktadır. İYS dışında alınan onaylar ise üç iş günü içinde  sisteme kaydedilmediği takdirde geçersiz kabul edilmektedir.

Tüketicinin şikayet hakkı ; SMS ile gönderim sağlanıyor ise hizmet sağlayıcıya  ait  mersis numarası mesajda  belirtilmek  zorundadır. Alıcı gerekçe göstermeden iletiyi reddedebilir. Acenteye yapılacak red bildirimi tarafların tümüne yapılmış sayılır. Ticari elektronik iletinin  içeriğinde alıcının ne şekilde iletileri  reddedebileceği   yer almak zorundadır.  Hizmet sağlayıcı, üç iş günü içinde reddi İYS’ne  bildirmelidir .  Tüketici; e devletten, İYS üzerinden, Bakanlık ya da bulunduğu il müdürlüğüne bizzat  başvurarak  elektronik ileti geldikten  3 ay içinde  şikayetçi olabilir. Şikayet başvurusuna, iletiyi gönderenin bilgileri , ileti  saati,  tarihi şikayet başvurusuna mutlaka  eklenmelidir. Şikayetçi ancak kendisine ait iletişim kanallarına gönderilen iletileri  şikayet edebilir . Ancak burada kullanıcı  mı yoksa  hattın sahibi mi şikayet hakkına sahip tartışmalıdır.

Şikayet halinde ispat yükü hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı üzerindedir. Tüketici  onayının sona erdiği tarihten itibaren 3 yıl boyunca kayıtların  tutulması zorunludur.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48