Davanın açılması görev ve yetkinin belirlenmesinden sonra ilgili mahkemeye dava dilekçesinin verilmesi ile gerçekleşir. Bu görev belirlemesi teknik bilgi gerektirmekte ve HMK’da düzenlenmektedir. Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda aksine hüküm yoksa bu kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar iş mahkemesinde görülecektir. Görevli mahkeme uyuşmazlığın türüne göre değişecektir. Dolayısıyla somut olayın incelenmesi ve görev belirlemesinin yapılması önem arz etmektedir.