T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 1993/2-187, K. 1993/227 ,T. 4.10.1993 tarihli kararı “Yerel Mahkemenin bozmaya konu önceki kararı üst C. Savcısı tarafından ve suç vasfına yönelik olarak sanıklar aleyhine temyiz edilmiştir. Yargıtay’ın duraksamasız uygulamalarına göre, tür ve miktarı itibarı ile kesin olan kararların dahi suç vasfına yönelik temyizi halinde, Yargıtay denetimine tabi tutulacakları benimsenmiştir. Bu husus maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını amaçlayan Ceza Yargılamasının doğal sonucudur.”şeklindedir.
Mahkeme tarafından verilen hüküm miktar itibari ile kesin olsa dahi suç vasfına yönelik istinaf veya temyiz başvurusu yapılması durumunda, hüküm esas yönünden incelenerek suç vasfının tayininde herhangi bir hataya düşülmemişse başvurunun reddine, suç vasfının daha ağır bir cezayı gerektirmesi halinde ise karar verilecektir.
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 10/03/2009 tarihli ve 2009/2-43 esas, 2009/56 sayılı kararında belirtildiği üzere, kesin nitelikteki hükümlerin ancak kesinlik sınırını aşacak nitelikte yaptırım içermek koşuluyla suç vasfına yönelik istinaf/temyiz üzerine, bu hususla sınırlı biçimde istinaf/temyiz incelemesine konu olabilecekleri cihetle, kanun yollarına başvurma hakkı olanlara usulen tebliğ edilmesi gerekmektedir.