HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

TEHİRİ İCRA & MEHİL VESİKASI NEDİR?

Hakkında karar verilmiş bir dava dosyasının temyiz edilmiş olması icrasını kendiliğinden durdurmaz. İcrayı durdurmak isteyen borçlu dosyayı tehir-i icra talepli olarak temyiz edecek ve buna ilişkin prosedürleri yerine getirecektir. Aksi takdirde her ne kadar dosya temyize gönderilse dahi alacaklı icra takibi aşamasında haciz işlemine geçebilir. Tehir-i icra kararı alınan dava dosyası, Yargıtay ya da istinaf mahkemesinden dönene kadar icra işlemleri duracaktır. Uygulamada bu duruma icranın geri bırakılması denilir.

Borçlu taraf henüz dava dosyası bir üst dereceli mahkemede inceleme altında iken ödeme yapmak istemeyebilir, ödemeden kaçınabilir. Henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmamaktadır.

Bu durumda borçlunun deneyebileceği ama sonuçta aynı yola çıkacak olan iki seçenek vardır.

  • Borçlu taraf yerel mahkeme kararını temyiz ederken tehiri icra taleplerini belirtir ve bununla ilgili Yargıtay’dan karar gelmesini bekleyebilir. Bu durumda Yargıtay tehiri icrayı kabul veya reddeder ve yerel mahkeme kararının icra edilip edilemeyeceği Yargıtayca belirlenmiş olur.
  • İkinci seçenek, Tehiri icra talebini temyiz ederken belirtmeyen veya belirtmeyi unutan borçlu taraf içindir. Alacaklı taraf yerel mahkeme kararını icra kanalı ile tahsil etmek istediğinde öncelikle yerel mahkemeden bu kararı temyiz ettiğine dair derkenar alarak icra takibinin başlamış olduğu müdürlükte, icra müdüründen, müdürlük hesabına bir teminat yatırmanız sonucu, tehiri icra talebinizi Yargıtay’a göndermeniz ve Yargıtay’ın bunu sonuçlandırarak geri dönüş yapması için uygun bir süre talep edersiniz. İcra Müdürü, İcra ve İflas Kanunu m.36’da ki koşulları taşıması halinde borçluya uygun bir süre verecektir.  İcra Müdürü’nün vermiş olduğu bu süre tehiri icra gibi kesin bir karar değildir. Borçluya; Yargıtay’a tehiri icra talebinde bulunması ve Yargıtay’ın bu talebi karara bağlayarak davanın taraflarına bildirmesi için verilmiş bir süredir. Bahse konu süre  dava dosyanızın Yargıtay’a gitmiş olduğu günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

İcranın Geri Bırakılması Kararı Nasıl Alınır?

Öncelikle mahkeme dosyası tehir-i icra talepli temyiz edilmelidir. Tehir-i icra istenmeyen temyiz dilekçelerinde mahkemeden bu konuda derkenar almak mümkün değildir. Ancak uygulamada ek tehir-i icra talepli dilekçe ile mahkemeye başvuru yapılabilmektedir.

  • Tehir-i icra talepli olarak dosyanın temyiz edildiğine dair mahkemeden derkenar alınmalı ve icra dosyasının açıldığı icra müdürlüğüne alınan derkenar verilmelidir.
  • İcra müdürlüğü borçlu tarafa mehil vermeden önce icraya depo edilecek teminat tutarını hesaplar. Teminat tutarı icra dosyasının güncel hali ve 3 aylık işleyecek faiz dahil hesaplanır.
  • Borçlu teminat olarak; nakit para, banka teminat mektubu veya üzerinde haciz bulunmayan menkul ve gayrimenkul malı gösterebilir.
  • İcra müdürlüğü bağlı bulunduğu icra mahkemesinden teminatın uygunluğuna ilişkin görüş soracaktır. İcra mahkemesi teminatı uygun görmez ise talep reddedilir. Uygulamada genel olarak nakit para veya teminat mektubunun depo edildiği görülmektedir, zira nakit para veya banka teminat mektubu teminatın uygunluğuna ilişkin bir sorun yaratmayacaktır.
  • Daha sonra icra müdürlüğü borçluya mehil vesikası verir. Uygulamada mehil vesikası genel olarak 60 gün için verilmektedir. Ancak talep haklı görüldüğü takdirde icra müdürlüğü tarafından borçluya bir defaya mahsus olarak 30 günlük ek süre de verilebilir. Borçlu taraf ek mehil vesikasını da temyiz merciine sunmalıdır. Mehil vesikasının başlangıç tarihi dava dosyasının temyiz ya da istinaf mahkemesine gittiği gündür.
  • Alınan mehil vesikası Yargıtay ya da istinaf mahkemesine gönderilmek üzere dava dosyasının görüldüğü mahkemeye verilmelidir. Borçlu veya borçlu vekili mehil vesikasının süresine dikkat etmelidir. Mehil vesikasının süresi içerisinde tehir-i icra kararı icra dosyasına sunulmadığı takdirde alacaklı teminat nakit para ise nakit paranın verilmesini, teminat teminat mektubu ise bankadan karşılığını talep edebilir.
  • Yargıtay ya da istinaf mahkemesi tehir-i icra talebini inceler. Tehir-i icra talebini uygun görüldüğü takdirde icranın geri bırakılmasına karar verir ve dosyayı yerel mahkemeye gönderir.
  • Yargıtay kararı bozar ise borçlu teminat olarak yatırdığı tüm bedeli icra dairesinden geri alabilecektir. Eğer karar Yargıtay’da onanır ise bu sefer alacaklı icra dosyasına teminat olarak yatırılan bedelden borcu tahsil edecektir.

Av. DİLAN ECEM CEYLAN

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48