11 TEMMUZ 2023’te Anayasa mahkemesinin 18/5/2023 tarihli ve 2023/27 E. Ve 2023/100 K. Sayılı kararı ile 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmasının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmessi .. Kanunun 6.maddesinin 8.fıkrasının üçüncü cümlesinin Anyasaya aykırı olduğuna ve iptaline dair karar yayınlanmıştır. Maddenin iptal edilen cümlesi şu şekildedir “Tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemez ve dava açılamaz.”

11 TEMMUZ 2023’te yayımlanan AYM kararında 2918 sy. Karayolları ve Trafik Kanunun 31. Maddesinin 2. Fıkrasının ikinci cümlesi olan “Birinci fıkranın … (b) bendine göre araçlarında… takoğraf… kullanmayan .. sürücüler..” ibaresinin iptalina karar verilmiştir.

15 TEMMUZ 2023’te Uludağ Milli Park Sınırları daraltıldı.

16 TEMMUZ 2023’te Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde Değişik yapılmasına dair Yönetmelik yayınlandı

YARGITAY İÇTİHADİ BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURUL KARARI 2021/2 E. 2023/1 K.sayılı kararı yayınlandı. Bu karara göre Rehinle teminata altına alınmış ve ayrıca kambiyo senedine de bağlanmış alacağın tahsili amacıyla, borçlu aleyhine tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile aynı anda ve sıra gözetmeksizin hem rehnin paraya çevrilmesi yolu ile, hem de kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılamayacağına dair karar verilmiştir.