Makaleler 2018-03-26T23:56:26+00:00

İşçi Alacak Davası Ne Kadar Sürer?

İş hukuku, işçilerin lehine düzenlenen ve işçilere pek çok hak tanıyan bir hukuk dalıdır. İşçilerin işverene hizmetleri karşılığında ve kanuni çerçevede bazı alacak hakları bulunmaktadır. Bu haklarının k [...]

Boşanma Davası Her Yerde Açılabilir mi?

Evlilik birliğinde çiftler arasında yaşanan anlaşmazlıklar çözümlenemeyecek boyuta ulaştığında ve taraflar evliliği sürdürecek gücü kendilerinde bulamamaları halinde boşanma istemiyle mahkemeye başvurabi [...]

İş Hukuku Konusunda Uzmanlığımızdan Yararlanın

İş hukuku, işçi ve işverenler arasındaki ilişkileri inceleyen ve düzenleyen bir hukuk dalıdır. Diğer hukuk dalları ile kıyaslandığında iş hukukunda yoğun bir devlet müdahalesi olduğundan bahsedilebilir. [...]

Boşanma Davaları Ortalama Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası, evlilik birliğini yasal olarak sonlandırmak için eşlerin birlikte ya da eşlerden birisinin açtığı davadır. Boşanma davası süresi eşlerin anlaşmaya varıp varamamalarına göre değişiklik gös [...]

İşçi Hakları Konusunda Uzman Avukat

Günümüzde ekonomik altyapının rekabete dayanmasının bir sonucu olarak işverenlerin işçi çalıştırdıkları ortamlar olumsuz şartlara sahip olabilmektedir. Yine bazen yapılan iş sözleşmelerine aykırı davranı [...]

İyi Bir Avukatın Özellikleri

Avukat ve hukuk bürosu seçimi, bir davanın en can alıcı noktasıdır. Çünkü bir kişi yanlış avukat seçimi nedeniyle haklı iken haksız duruma düşebilir. Bunun yanında iyi bir avukat ise kişileri haksız oldu [...]

Asliye Ceza Davaları Ne Kadar Sürer

Asliye ceza mahkemesi, ceza yargılama sisteminin en temel mahkemeleri arasında yer almaktadır. Diğer ceza mahkemelerinin görev almadığı tüm dava ve işler asliye ceza mahkemesi görev alanına girmektedir. [...]

Ruhsatsız Silah Taşıma Suçu

Ruhsatsız bir tabancayı, geçici ve kısa bir süre ile muhafaza etmek üzere, beşerî duygularla kabul edip, çok kısa bir süre üzerinde tutan kişinin, söz konusu eyleminde 6136 sayılı Kanuna aykırılık (silah [...]

Nafaka Ödenmez İse Ne Olur?

Nafaka yükümlüsünün, nafaka ödememesi nedeniyle tazyik hapsine mahkum edileceği İcra İflas Kanunu'nun 344. maddesinde düzenlenmiştir. Madde metni: "Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen [...]

Çalışan Kadına Nafaka Bağlanır Mı?

Medeni Kanun'un 175. maddesinde yoksulluk nafakası düzenlenmiş ve şartları belirtilmiştir: “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha fazla olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan [...]

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra İştirak Nafakası Talep Edilebilir Mi?

Anlaşmalı boşanma davaları, tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları üzerinde anlaşmaları sonucunda düzenlenen protokolün mahkemeye sunulması ve Mahkemece protokolün kabulüne karar verilmesi ile gerçek [...]

Ailenin Evliliğe Müdahalesi

Evliliğin sona ermesinde diğer sebepler yanında, eşlerin ailelerinin evliliğe müdahalesinin de etkili olduğu görülmektedir. Özellikle Türk örf-adetleri, aile yaşantısı ve sosyo-kültürel yaşam neticesinde [...]

Tanıkların Boşanma Davasına Etkisi

Tanık, davaya konu olay ile ilgili duyduğu, gördüğü ve bu suretle edindiği bilgilerini, sözlü olarak Mahkeme huzurunda beyan eden kişidir. Gerek ceza yargılamasında, gerekse de hukuk yargılamasında başvu [...]

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

1-) Boşanma Davası Nasıl Açılır? Süreç Nasıl İşler? Kanunda sayılan boşanma sebeplerinin varlığı halinde eşlerden birisinin yetkili Aile Mahkemesine dava dilekçesini vermesi ve gerekli harçları yatırması [...]

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

1-) Anlaşmalı Boşanma Davalarında Süre Anlaşmalı boşanma davaları, tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları üzerinde anlaşmaları sonucunda düzenlenen protokolün mahkemeye sunulması ve mahkemece protoko [...]

Babasının Yanında Kalan Kadın Boşanma Davasını Nerede Açabilir?

Boşanma davasına bakmakla görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri, "Aile Mahkemesi sıfatıyla" boşanma davalarına bakmaktadır. Ancak yetkili mahk [...]

Cinsel İlişki Kuramama Nedeniyle Boşanma

Cinsel İlişki Kurulamaması Boşanma Sebebi midir? “Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre evlenmenin sosyal amacı yanında, belki de daha önemli olarak nesli devam ettirme ve cinsel arzuları tatmin etme ga [...]

Düğünde Takılan Takılar Kime Ait?

Düğünde takılan takıların ve paraların kime ait olduğu hususu evlilik süresince olduğu kadar boşanma durumunda da eşler arasında büyük sorunlar yaratmaktadır. Bu sebeple özellikle boşanma davasının açılm [...]

Eşlerin Birlikte Yaptığı Yatırımlar Diğer Eşe Bağış Kabul Edilemez

Boşanma davasının açılması ile gündeme gelen malvarlığına ilişkin davalardan biri de katkı payı, diğer adıyla değer artış payı alacağı davasıdır. Değer artış payı kavramı ile eşlerden birine ait bir malı [...]

Boşanma Davalarında Tapuya Aile Konutu Şerhi Konulması

Aile Konutu Nedir? Türk Medeni Kanunu’nda her ne kadar “aile konutu” kavramı geçse de tam olarak aile konutuna ilişkin bir tanıma yer verilmemiştir. Aile konutu, ailenin yani eşler ve çocukların birlikte [...]

  • Law 2

Kanun Dışı Tutuklama Sebebiyle Tazminat Davaları

A. TAZMİNAT DAVASINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA Tutuklama, hakim kararı ile Anayasa ve Kanunda öngörülen koşulların gerçekleşmesi sonucunda bir kişinin henüz suçluluğu hakkında kesin karar verilmesinden önc [...]

Değer Artış Payı Alacağı

A. Değer Artış Payı Nedir? 4721 sayılı Medeni Kanun'da düzenlenen değer artış payı alacağı, eşlerden birine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık al [...]

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

A. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ NEDİR? 4721 sayılı Medeni Kanun ile getirilen yeniliklerden biri yasal mal rejiminin "edinilmiş mallara katılma rejimi" olarak belirlenmesidir. Önceki kanun döneminde [...]

  • Law 9

Haczedilemeyen Mallar

GENEL AÇIKLAMA Borçlunun ve ailesinin temel yaşantısını asgari düzeyde de olsa devam ettirebilmesi, topluma muhtaç bir hale gelerek toplumsal dengenin bozulmaması için 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ve b [...]

Müşterek Konutun Eşlerden Birine Tahsisi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca boşanma veya ayrılık davası açılması ile birlikte Mahkemeden; eşlerin barınmasına, geçimine veya mallarının yönetimine ilişkin önlemler alması talep edilebilmekte [...]