Arabuluculuk kurumu tarafların sorunlarını mahkemeye taşımadan çözüme kavuşturmaları; mahkemenin yükünü azaltma, harcanan parayı ve zamanı azaltma amacı güden bir alternatif çözüm yöntemidir. Arabuluculuk zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İhtiyari arabuluculukta taraflar zorunlu olmasa da bir arabulucuya başvurup uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturabilirler. Zorunlu arabuluculuk ise tarafların dava açılmadan önce arabuluculuk kurumuna başvurma hallerinin kanunda bir dava şartı olarak düzenlendiği hallerdir. Dolayısıyla taraflar arabuluculuğa başvurmadan bir dava açarlarsa bu durumda mahkeme davayı usulden reddedecektir.