HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

1-) Boşanma Davası Nasıl Açılır? Süreç Nasıl İşler?

Kanunda sayılan boşanma sebeplerinin varlığı halinde eşlerden birisinin yetkili Aile Mahkemesine dava dilekçesini vermesi ve gerekli harçları yatırması ile boşanma davası açılmış olur. Bunun üzerine dava dilekçesi davalı eşe tebliğ edilir. Davalı eşin vereceği cevap dilekçesi, davacının vereceği cevaba cevap dilekçesi ve davalının vereceği ikinci cevap dilekçesi ile dilekçeler aşaması tamamlanır ve Mahkemece ön inceleme ve tahkikat günü belirlenerek taraflar duruşmaya çağrılır.

Tahkikat aşamasında tarafların bildirdiği deliller toplanır, tanıklar dinlenir ve Mahkeme toplanan delilleri değerlendirerek nihai kararını verir.

2-) Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Boşanma davasına bakmakla görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Yetkili mahkemenin ise;

  • Eşlerden birinin yerleşim yeri veya
  • Eşlerin son 6 ay birlikte oturdukları yer mahkemesi olduğu Medeni Kanun ile düzenlenmiştir.

3-) Dava Masrafları Ne Kadardır?

492 Sayılı Harçlar Kanunu ile dava masrafları her yıl yayınlanmakta olup, dava harçları ile tebligat masrafları toplamı güncel olarak 500,00 TL – 750,00 TL civarındadır.

Ancak davanın açılabilmesi için gerekli olan harç ve masrafları ödeme gücü bulunmayan kişiler, “taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması” kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. Dava dilekçesine ekleyecekleri belgeler ile maddi durumlarının harçları ödemeye yeterli olmadığını ispatlayan eşin adli yardım talebi kabul edilerek, davanın gerektirdiği yargılama giderlerinden geçici olarak bağışık tutulmasına karar verilir.

4-) Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Medeni Kanunda boşanma sebepleri;

  • Zina,
  • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış,
  • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme,
  • Terk,
  • Akıl Hastalığı,
  • Evlilik Birliğinin Sarsılması,
  • Fiili Ayrılık ve
  • Anlaşmalı Boşanma olarak sayılmıştır.

Yalnızca anlaşmalı boşanma halinde taraflar sebep göstermeksizin, serbest iradeleri ile boşanmak istediklerini bildirmekte ve Mahkemece boşanmalarına karar verilmektedir. Ancak anlaşmalı boşanma dışındaki boşanma davaları çekişmeli boşanma olarak adlandırılmakta olup, bu davalarda bir sebep gösterilmeli ve bu iddialar Mahkeme önünde ispatlanmalıdır.

5-) Boşanma Davasında Nafaka veya Tazminat Talep Edilebilir Mi?

Boşanma davası açılırken aynı dilekçe ile nafaka veya tazminat talep edilebilmektedir. Boşanma ile yoksulluğa düşecek eş lehine yoksulluk nafakası ve müşterek çocuk lehine iştirak nafakasına hükmedilmektedir. Şartları mevcut ise boşanma davası devam ederken dahi “tedbir nafakası” adı altında hem yoksulluğa düşecek eşe hem de müşterek çocuğa nafaka bağlanabilmektedir.

Tarafların maddi durumlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle, dava sonunda hükmedilen bu nafaka miktarının artırılması, azaltılması veya kaldırılması için taraflar ayrıca dava açabilmektedir.

Aynı şekilde dava sonunda boşanmada kusuru bulunan eşin, diğer eşe hakimin belirleyeceği miktarda maddi ve manevi tazminat ödemesine de karar verilmektedir.

6-) Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Talep Edilebilir Mi?

Dava dilekçesi ile talep edilebilecek bir diğer husus, müşterek çocuğun velayetidir. Hakim dava süresince çocuğun velayetini tedbiren eşlerden birisine bırakmaktadır. Dava sonunda ise tarafların kusur oranları, maddi durumları, çocuk ile ilişkileri dikkate alınarak velayet eşlerden birisine bırakılır. Diğer eşin de çocuk ile belirli gün ve saatlerde görüşebilmesi için şahsi ilişki tesis eder.

Ancak bu hüküm maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Dolayısıyla diğer eş velayete ilişkin şartların değiştiğinden bahisle çocuğun velayetinin kendisine bırakılması için dava açma hakkına sahiptir.

7-) Boşanma Davası ile Talep Edilebilecek Diğer Hususlar Nelerdir?

Medeni Kanun’un 169. maddesi “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.” şeklinde olup, dava süresince hakim, tarafların herhangi bir talebi bulunmasa dahi gerekli gördüğü bütün önlemleri alabilmektedir.

Davayı açan eş, dava dilekçesi ile ihtiyati tedbir, müşterek konutun ve ev eşyalarının kendisine tahsis edilmesi, müşterek konuta “aile konutu şerhi” konulması gibi taleplerde bulunabilir. Yukarıda değinildiği üzere dava süresince, boşanma ile yoksulluğa düşecek eş veya müşterek çocuk lehine hükmedilen tedbir nafakası da geçici önlemlerdendir.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48