İstinaf, ilk derece mahkemelerinin verdiği kararların hukuki yönden denetimini yapan bir kanun yoludur. İstinaf kanun yolu, ilk derece mahkemesinin verdiği kararların maddi ve hukuki açıdan doğruluğunun, kanuna uygunluğunun ve hakkaniyete uygunluğunun bir üst derece mahkemesi tarafından incelenmesidir.

İstinaf kanun yolu, ilk derece mahkemesinin verdiği nihai kararlara karşı başvurulabilir. Nihai kararlar, davanın tarafları açısından kesin hüküm niteliğinde olan kararlardır. İstinaf kanun yoluna başvurabilmek için, kararın nihai olması gerekir.

İstinaf kanun yoluna başvurabilmek için, kararın taraflarına belirli bir süre içinde başvurmaları gerekir. Bu süre, kararın tebliğinden itibaren 15 gündür. Bu süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmaması halinde, karar kesinleşir ve artık değiştirilemez.

İstinaf kanun yoluna başvuru, ilk derece mahkemesinin kararına karşı bir dilekçe ile yapılır. Bu dilekçede, istinaf talebinin gerekçesi açıklanmalıdır. İstinaf kanun yoluna başvurulan dosya, istinaf mahkemesine gönderilir.

İstinaf mahkemesi, istinaf dilekçesini inceleyerek, gerekli gördüğü takdirde tarafları duruşmaya çağırabilir. İstinaf mahkemesi, tarafların beyanlarını dinledikten sonra, dosyayı yeniden inceleyerek karar verir. İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını onayarak, bozarak veya kısmen bozarak karar verebilir.

İstinaf kanun yolunun amacı, ilk derece mahkemelerinin verdiği kararların hukuki yönden doğruluğunu ve hakkaniyete uygunluğunu sağlamaktır. İstinaf kanun yolu, hukuki güvencelerin sağlanmasına ve hak kayıplarının önlenmesine yardımcı olur.