SGK kamu tüzel kişiliğini haiz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşudur. Kamu tüzel kişileri, hukuk nazarında kişi olmaları hasebiyle, haklara ve borçlara ehil olma, malvarlığına sahip olma ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunma, mahkemelerde davacı veya davalı olarak hak arama hakkına sahip olma, hukukî muamelelerde bulunabilme gibi birçok sonuçlara sahip olurlar. SGK’da kamu tüzel kişiliğine sahip olduğuna göre kişilere dava açması, davalarda taraf olmasının söz konusu olacağı rahatlıkla söylenebilecektir.