HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇUNUN MADDİ UNSURLARI

TCK m.188’de düzenlenen suçun konusunu uyuşturucu veya uyarıcı maddeler oluşturur. Bu maddelerin çeşitlerinin gün geçtikçe artmasından dolayı TCK’da bu uyuşturucu ve uyarıcı maddeler tek tek sayılmamış, kişide uyuşturucu etki yapan; bağımlılığa neden olan neredeyse her maddenin bu suçun konusunu oluşturması kabul edilmiştir. Suçun konusunu, 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun’da ve bu kanunların verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlarda gösterilen maddeler teşkil etmektedir.

Suçun faili bakımından bir özellik aranmamaktadır, fail herkes olabilir.

Toplumu oluşturan her bir kişi suçun mağdurudur. Bu suçla korunan hukuksal değer kamu sağlığıdır.

TCK m.188’de üç ayrı suç düzenlenmiş olup bunlar tek bir suçun seçimlik hareketleri değildir, üçü de ayrı suçları teşkil eder.

  • TCK m.188/1de  uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmek hareketleri suç teşkil etmektedir. Bu seçimlik hareketlerden birinin yapılması suçun oluşması için yeterlidir.
  • TCK m.188/3te uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, satışa arz etmek, başkalarına vermek, sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak ve kabul etmek hareketleri suç teşkil etmektedir. Yine bu suç bakımından da seçimlik hareketlerden birinin yapılması suçun oluşması için yeterlidir.
  • TCK m. 188/7de uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal etmek, imal etmek, satmak, satın almak, sevk etmek, nakletmek ve depolamak veya ihraç etmek hareketleri cezalandırılır. Bu suç da seçimlik hareketlerden birinin yapılmasıyla tamamlanır.
    Hareketlerin ruhsata uygun olarak işlenmesi tipikliği ortadan kaldırdığı için suç oluşmaz. Ruhsat verme yetkisi Sağlık Bakanlığı’na aittir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ruhsatta belirtilen miktardan fazla veya izin verilen maddenin dışında başka bir maddeyse ruhsata aykırılık gerçekleşir.

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇUNDA CEZAYI ARTTIRAN NEDENLER

  • Suçun konusunun eroin, kokain, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması hâlinde ceza artırılarak verilir(TCK m.188/4-a).
  • Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır(TCK m.188/4-b).
  • Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır(TCK m.188/5).
  • Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır(TCK m.188/8).

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇUNUN MANEVİ UNSURU

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Failin doğrudan kastı yeterlidir, ayrıca olası kastı aranmaz. Ancak failin uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi hangi amaçla bulundurduğunun tespit edilmesi gerekir. Kullanmak için bulunduruyorsa TCK m.191’deki Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçu oluşur.

Failin ticaretini yaptığı maddenin uyuşturucu veya uyarıcı madde olduğunu bilmemesi kastını ortadan kaldırır.

Emsalnaz Gürbüz

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48