HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

Bölge adliye mahkemesi ilk derece mahkemesi kararını usul ve esas yönünden hukuka uygun bulduğu durumlarda istinaf başvurusunun esastan reddine karar verir. İstinaf başvurusunun reddi kararı temyizdeki onamaya benzese de bu teknik anlamda onama değildir çünkü bölge adliye mahkemesinin verdiği karar temyize tabi kararlardan ise ilk derece mahkemesi kararı kesinleşmez.

Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvurusunu Haklı Bulursa

Bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunu haklı bulursa verebileceği farklı kararlar vardır. İstinaf merci, ilk derece mahkemesinin yaptığı yargılama esnasında esas hakkında yapılan incelemeyi etkileyecek düzeyde bir usuli eksiklik olduğunu fark ederse ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verir. Usuli eksiklik dışında maddi hukuk kurallarının yanlış uygulanması sebebiyle ise gönderme kararı verilemez.

Bölge adliye mahkemesi istinaf başvuruyu esastan haklı bulduğunda ise ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması ile davanın kısmen veya tamamen kabulüne veya ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın kısmen veya tamamen reddine karar verebilir.
Şartları oluştuysa tarafların talebi üzerine istinaf incelemesinde de geçici hukuki koruma tedbirlerine karar verilebilir. Ancak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362.maddesinin 1.fıkrasının f bendine göre bu kararlar aleyhine temyiz yoluna başvurulamaz.

Aleyhe Karar Verme Yasağı

Aleyhe karar verme yasağı gereğince taraflardan sadece biri istinaf yoluna başvurduysa ilk derece mahkemesinin kararı istinaf yoluna başvura tarafın aleyhine değiştirilemez. Babalık davası, soy bağının reddi davası, evliliğin mutlak butlanı davaları, hizmet tespiti gibi resmen araştırma ilkesinin geçerli olduğu davalarda ise bu yasak uygulanmaz.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48