HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

Aile Konutu Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nda her ne kadar “aile konutu” kavramı geçse de tam olarak aile konutuna ilişkin bir tanıma yer verilmemiştir. Aile konutu, ailenin yani eşler ve çocukların birlikte yaşadığı meskendir.

Aile Konutu Şerhi Ne Demektir?

Eşlerin birlikte yaşadığı meskene, aile konutu şerhi konulmasıyla birlikte; artık eşlerden biri, diğer eşin rızası olmaksızın aile konutu ile ilgili kira sözleşmesi feshedemez, aile konutunu devredemez veya satamaz.

TMK md.194/I-II:

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

Rızayı sağlamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir.”

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

TMK md.194/III-IV:

“Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir.

Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.”

Türk Medeni Kanunu’nun 194.maddesinde de belirtildiği üzere ister kiralanmış olsun ister satın alınmış olsun eğer söz konusu taşınmaz, eşlerin birlikte yaşadığı bir konutsa yani aile konutuysa, eşlerden biri, ilgili yerlere (Tapu Müdürlüğü veya Kiralayana) bildirimde bulunarak diğer eşin söz konusu konutta tek taraflı işlem yapmasına engel olabilir.

Bu bildirimle malik olmayan veya kira sözleşmesinin tarafı olmayan eşin de, aile konutunda hak sahibi olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Boşanma Davası Sürecinde Mahkeme Aracılığıyla Aile Konutu Şerhi Konulması

Boşanma davası öncesinde eşlerin birlikte yaşadığı konuta, aile konutu şerhi konulmamış olabilir. Bu durumda henüz boşanma süreci devam ederken malik olmayan eş, diğer eşin boşanma davası süresince konut üzerinde tek başına tasarrufta bulunamaması için Mahkemeden aile konutu şerhi konulmasını talep edebilir. Talep üzerine Mahkemece tapu müdürlüğüne yazı yazılarak belirtilen konuta aile konutu şerhi konulması istenir. Böylelikle boşanma davası süresince malik olmayan eşin rızası olmadan diğer eş, aile konutu üzerinde tek başına herhangi bir tasarrufta bulunamaz. Ancak aile konutu şerhi talebi, boşanma davasının eki niteliğinde olmadığından ayrıca harca tabidir.

Aile konutu şerhinin konulmasıyla, kötü niyetli eşin, boşanma süreci devam ederken konutu satarak diğer eşin hak kaybına uğramasının engellenmesi amaçlanmaktadır.

Boşanma İle Birlikte Aile Konutu Şerhi Kalkar Mı?

Boşanma davasının sonuçlanmasından sonra durum ne olacaktır? Boşanma kararı ile artık söz konusu konut, eşlerin bir arada oturduğu konut olmaktan çıkacağı için aile konutu şerhinin de bir anlamı kalmayacaktır. Eşlerden biri, tapu müdürlüğüne boşanma kararının ibrazı ile başvurarak aile konutu şerhinin kaldırılmasını talep edebilir. Bu durumda tapu müdürlüğünce aile konutu şerhinin kaldırılması gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun 254.maddesi gereğince boşanma durumunda eşler aile konutunda kimin kalacağı hususunda anlaşma sağlayabilirler. Böylelikle konutta kalma hakkını elde eden eş, bu durumun tapu kütüğüne şerh edilmesini isteyebilir.

Eşler kendi aralarında anlaşamadıkları takdirde ise hakim eşlerin durumlarını göz önüne alarak hangi eşin ortak konutta kalacağını kendiliğinden belirleyebilir. Bu durumda tapu kütüğüne şerh edilir.

Yine Türk Medeni Kanunu’nun 254.maddesi gereğince, eşler konutta kira ile oturuyorlarsa hâkim, gerektiğinde konutta kiracı sıfatı taşımayan eşin kalmasına karar verebilir. Bu durumda, kiralayanın sözleşmeden doğan haklarını güvenceye almak için gerekli düzenleme yapılmasına boşanma kararıyla birlikte re’sen karar verilir.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48