Yasal mal rejimi içinde ödenen miktarın, toplam ödemeye oranlanması ile çıkan oranın, satın alma değeri içinde oranı bulunur ve malvarlığının tasfiye tarihindeki değeri ile çarpılması neticesinde elde edilen miktar Yargıtay tarafından artık değer kabul edilmekte, bu değerin yarısı ise diğer eşin katılma alacağı olmaktadır.

 «Yukarıda açıklandığı gibi iki döneme yayılan kredi borcu ödeme tablosu mevcut olduğunda; öncelikle, mal rejiminin sona erdiği tarihte henüz vadesi gelmediği için ödenmemiş kredi borç miktarının, toplam kredi borcuna oranı bulunur. Sonra bulunan bu kredi borç oranının, taşınmazın toplam satın alım bedeli karşısındaki oranına dönüşümü gerçekleştirilir. Tespit edilen bu oranın, taşınmazın tasfiye tarihindeki (karara en yakın) sürüm (rayiç) değeri ile çarpılmasıyla borç miktarı belirlenir. Bu ilke ve esaslara göre saptanan taşınmazın borç miktarı, tasfiye tarihindeki sürüm değerinden düşüldükten sonra kalan miktar, değer artış payı ve/veya artık değere katılma alacağı hesaplamasında göz önünde bulundurulur.» Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 26.10.2021 T., 2021/5668 E., 2021/7765 K. 47 TMK m. 2

TMK M. 228/2’YE GÖRE HESAPLANAN TAZMİNATLAR

Eşlerden birine sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule göre ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılır.

TMK m. 228/2’ye Göre Hesaplanan Tazminatlar:

  • Emekli İkramiyesi
  • Oyak
  • İş gücü kaybı tazminatları
  • Zorunlu emeklilik sistemleri