HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

TCK m. 151                         

(1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

MALA ZARAR VERME SUÇUNDA MADDİ VE MANEVİ UNSUR

Mala zarar verme suçu ile korunan hukuksal değer mülkiyet hakkıdır.  Suçun konusu başkasına ait taşınır veya taşınmaz bir maldır. Bu suçta hırsızlık suçundan farklı olarak isteyerek teslim edilmiş mal üzerinde de işlenebilir.

KANUNDA SAYILAN HALLER DIŞINDA MALA ZARAR VERME SUÇU GERÇEKLEŞİR Mİ?

Mala zarar verme suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Suçun hangi hareketlerle işlenebileceği kanun maddesinde sayılmıştır. Maddede sayılmayan hareketler bu suçu teşkil etmez.

 • Yıkma şeklinde mala zarar verme
 • Tahrip etme şeklinde mala zarar verme
 • Yok etme şeklinde mala zarar verme
 • Kirletme şeklinde mala zarar verme
 • Bozma veya kullanılamaz hale getirme şeklinde mala zarar verme
 • Sahipli hayvana zarar verme veya öldürme şeklinde mala zarar verme

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ 

TCK m.152’de sayılmıştır:

 (1) Mala zarar verme suçunun;

 1. a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında,
 2. b) Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında,
 3. c) Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında,
 4. d) Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında,
 5. e) Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
 6. f) Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
 7. g) Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında bir yıldan altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

MALA ZARAR VERME SUÇUNDA CEZAYI AĞIRLAŞTIRICI NEDENLER

 (2) Mala zarar verme suçunun;

 1. a) Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak,
 2. b) Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle,
 3. c) Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak, İşlenmesi halinde, verilecek ceza iki katına kadar artırılır.

Mala zarar verme suçu kasten işlenebilen bir suçtur, failde ayrıca yarar sağlama amacı var mı bakılmaz. Taksirle mala zarar verme olmaz. Taksir, failin hareketi bilerek ve isteyerek yapması ancak neticeyi istememesi halidir. Her suç taksirle işlenememektedir ve ancak kastla işlenebilir. Mala zarar verme suçunun da taksirle işlenmesi mümkün değildir. Ancak doğrudan kastla mala zarar verme suçu işlenebilmektedir.

Yapılan hareket, suçun kanun maddesinde sayılan nitelikli hallerinden birini oluşturmaktaysa ve tek bir fiille işlenmemişse her bir neticeden ayrı ayrı ceza verilir.

MALA ZARAR VERME SUÇU ŞİKAYETE TABİ MİDİR?

Suçun temel şekli şikayete tabidir. Suçun mağduru, faili ve fiili öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde kullanmalıdır. Suçun nitelikli halleri ise re’sen soruşturulur, bu halde de 8 yıllık zamanaşımı süresi işler.

ETKİN PİŞMANLIK MALA ZARAR VERME SUÇUNDA UYGULANIR MI?

Suçun temel şekli uzlaştırmaya tabidir. Şartları sağlandığı takdirde bu suçta etkin pişmanlık ve şahsi cezasızlık sebepleri uygulanabilir. Şartları oluştuğu takdirde hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve hapis cezasının ertelenmesi mümkündür.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48