Türk Medeni Kanunu’nun 406.maddesi aynen Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır.” şeklindedir. Yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre kişinin savurganlık nedeni ile kısıtlanmasına karar verilirken harcamalarının malvarlığı içindeki oranına bakılmalıdır. Kişinin harcamaları malvarlığına oranla oldukça düşük kalıyorsa dava kuvvetle muhtemel reddedilecektir. Kanunda ayrıca kişinin savurganlığının kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açması aranmaktadır.

Dava, kısıtlı adayının yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılmalıdır.

Türk Medeni Kanunu’nun 409.maddesi aynen “”Bir kimse dinlenilmeden savurganlığı … kötü yönetimi … sebebiyle kısıtlanamaz”. Şeklindedir. Bu nedenle savurganlık veya malvarlığının kötü yönetimi nedeni ile kısıtlama kararı verilecekse kısıtlı adayının dinlemilmesi zorunludur.

Türk Borçlar Kanunu madde 286/2 aynen “Bağışlamayı izleyen bir yıl içinde başlatılmış bir yargılama sonucunda bağışlayanın, savurganlığı yüzünden kısıtlanmasına karar verilirse, o bağışlama mahkemece iptal edilebilir.” şeklindedir. Bu yol ile kısıtlı adayının vesayet davası açılmadan önceki bir yıl içerisinde yaptığı bağışların iptal edilmesi mümkündür.

Savurganlık ve malvarlığının kötü yönetim nedeni ile vesayet talebi ile dava açıldığında öncelikle kişinin malvarlığı ile ilgili tedbir talep edilmelidir. Mahkemelerce kişinin taşınmaz ve taşınır malvarlıklarına, maaş hariç banka hesaplarına tedbir konulabilmekte ve kişinin kredi çekmesinin engellenmesi adına bankalara yazı yazılabilmektedir. Sonrasında kısıtlı adayı ve iddia ile ilgili varsa tanıklar dinlenmekte, geçmişe dönük hesap hareketleri ve taşınır, taşınmaz devirleri incelenmektedir. Bu davalarda re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. Bu nedenle hukuka aykırı delil teşkil etmediği sürece her türlü delil Mahkemece değerlendirilmelidir.

TMK Madde 429- Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye aşağıdaki işlerde görüşü alınmak üzere bir yasal danışman atanır: 1. Dava açma ve sulh olma, 2. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir aynî hak kurulması, 3. Kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehnedilmesi, 4. Olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri, 5. Ödünç verme ve alma, 6. Ana parayı alma, 7. Bağışlama, 8. Kambiyo taahhüdü altına girme, 9. Kefil olma. Aynı koşullar altında bir kimsenin malvarlığını yönetme yetkisi, gelirlerinde dilediği gibi tasarruf hakkı saklı kalmak üzere kaldırılabilir

Yerleşik Yargıtay içtihatları uyarınca kısıtlı adayının kısıtlanmasını gerektirecek derecede savurganlığı ve kötü yönetimi mevcut değil ise somut olaya göre yasal danışmanlık değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesi’nin 14816 E., 1160 K.sayılı ve 02.02.2015 tarihli kararı da “Malvarlığını kötü yönetme iddiası yönünden kısıtlanması istenen kişinin malvarlığının bulunup bulunmadığı, malvarlığı mevcutsa bunlara ilişkin tasarrufların kendisini veya ailesini darlık ve yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açıp açmadığı, tapuda devrettiği iddia edilen taşınmazın tapu bilgileri taraflardan sorularak satış bedelinin gerçek değeri altında olup olmadığı ve banka hesap hareketlerini gösterir kayıtların getirtilerek olağanüstü harcama bulunup bulunmadığının, Yargıtay denetimine imkan verecek şekilde belirlenip tespit edilip bu iddia ile ilgili tanık dinlenip, oluşacak sonuç doğrultusunda karar verilmesi gerekeceği” şeklindedir.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesi’nin 1289 E., 7970 K.sayılı ve 29.04.2014 tarihli kararı da “Savurganlık sebebiyle kısıtlanma istemiyle açılan davada, kişinin kendisini ve ailesini darlık ve yoksulluğa düşürme tehlikesinin bulunduğunun tespit edilmiş bulunması halinde kamu düzenine ilişkin hale gelen eylem nedeniyle davadan feragat edilemeyeceği” şeklindedir.