HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

TANIKLARIN BOŞANMA DAVASINA ETKİSİ

Tanık, davaya konu olay ile ilgili duyduğu, gördüğü ve bu suretle edindiği bilgilerini, sözlü olarak Mahkeme huzurunda beyan eden kişidir.

Gerek ceza yargılamasında, gerekse de hukuk yargılamasında başvurulan tanık delili, maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesinde önemli bir delildir. Her ne kadar hakim tanık beyanları ile bağlı değilse de tarafların iddialarını ispat edebilmesi için tanık beyanları önemli bir delildir. Özellikle boşanma davalarında eşler arasında gerçekleşen olayların tanık dışındaki deliller ile ispatlanması oldukça güç olduğundan, tanık deliline daha çok dayanıldığı ve tarafların iddia ettikleri vakıaları tanık beyanları ile ispatladığı görülmektedir.

 1. Kimler Tanık Olabilir?

Boşanma davalarında, tarafların iddia ettiği olaylara şahit olan herkes (arkadaşlar, anne, baba, kardeş, hala, dayı, komşu gibi) tanık olabilmektedir. Ancak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda sayılan bazı kişilerin tanıklıktan çekinebileceği düzenlenmiştir. Bunlar:

 • İki taraftan birinin nişanlısı
 • Evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi iki taraftan birinin eşi
 • Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyu (anne, baba, büyükanne, büyükbaba gibi)
 • Taraflardan biri ile arasında evlatlık bağı bulunanlar
 • Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi kayın hısımları (kardeş, hala, teyze, amca gibi)
 • Koruyucu aile ve onların çocukları ile koruma altına alınan çocuk.

Bu kişiler, istemedikleri takdirde kanun gereği tanıklıktan çekindiklerini bildirerek tanıklık yapmama hakkına sahiptir.

 1. Tanık Olmak Zorunlu Mudur?                                                                                                    

Tanıklık, kişinin topluma karşı ödev ve sorumluluklarından birisi olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple yukarıda da sayılan tanıklıktan çekinme hakkına sahip olan kişiler dışındaki kişiler tanıklık yapmak zorundadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda tanıklık için çağrılan herkesin gelmek zorunda olduğu, geçerli bir sebebi olmaksızın gelmeyen tanıkların zorla getirileceği ve bu kişilere 500 TL’ye kadar disiplin para cezasına hükmedilebileceği düzenlenmiştir:

“Kanunda gösterilen hükümler saklı kalmak üzere, tanıklık için çağrılan herkes gelmek zorundadır. Usulüne uygun olarak çağrıldığı hâlde mazeret bildirmeksizin gelmeyen tanık zorla getirtilir, gelmemesinin sebep olduğu giderlere ve beş yüz Türk Lirasına kadar disiplin para cezasına hükmolunur. Zorla getirtilen tanık, evvelce gelmemesini haklı gösterecek sebepleri sonradan bildirirse, aleyhine hükmedilen giderler ve disiplin para cezası kaldırılır.”

 1. Tanığın Mahkemeye Gitmesi Zorunlu Mudur?

Tanıklar kural olarak Mahkeme huzurunda sözlü olarak ifade verir. Hakim ve taraflar karşısında ifadesini verir, hakimin veya tarafların soracağı sorulara cevap verir.

Ancak bazı hallerde tanığın davaya bakan mahkemeye gitmesi zor olduğundan “istinabe” yoluyla dinlenilmesine karar verilmektedir. Örneğin; tanık İstanbul’da ikamet etmekte, ancak dava Ankara’da görülmekte ise, İstanbul Mahkemelerinden istinabe yoluyla tanığın dinlenmesi talep edilir. Böylece tanık İstanbul’daki mahkemede yine hakim huzurunda ifade verir.

 1. Tanık Listesi Kaç Kere Verilir?

Görülmekte olan davada hangi iddiaların hangi tanık beyanı ile ispat edileceği tanık listesi ile mahkemeye bildirilir. Bu listede tanıkların isim ve soyisimleri, TC Kimlik Numaraları ve açık adresleri yer almaktadır.

Ancak bir dava dosyası kapsamında tanık listesi bir kez sunulabilmektedir ve ikinci bir listenin sunulması mümkün değildir. Bu sebeple sunulan tanık listesinde yer almayan kişilerin tanık olarak dinlenilmesi kural olarak mümkün değildir. Aynı şekilde süresi içerisinde tanık listesi sunulmamış ise Mahkeme tanık dinlemeyecektir. Ancak bu kuralın bir istisnası Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 243. maddesinde düzenlenmiştir:

“Tanık davetiye ile çağrılır. Ancak, davetiye gönderilmeden taraflarca hazır bulundurulan tanık da dinlenir. Şu kadar ki, tanık listesi için kesin süre verildiği ve dinlenme gününün belirlendiği hâllerde, liste verilmemiş olsa dahi taraf, o duruşmada hazır bulundurursa tanıklar dinlenir.”

Anılan madde uyarınca duruşmada hazır bulundurulan tanık, liste verilip verilmediğine ya da listede yer alıp almadığına bakılmaksızın dinlenir. Bunun için;

 • Tanık listesi sunulması için kesin süre verilmiş olması ve
 • Tanıkların dinleneceği günün taraflarca bilinmesi gerekmektedir.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48