HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU TCK m.188

Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddenin Nakli

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu Türk Ceza Kanunu’nun 188.maddesinde düzenlenmiştir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu seçimlik hareketli bir suç olup uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin nakledilmesi de bu seçimlik hareketlerden biridir. Nakil; uyuşturucu maddelerin bir yerden alınıp başka bir yere götürülmesidir.Bu eylem uygulamada “uyuşturucu kuryeliği” olarak da adlandırılmaktadır.

UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDENİN NAKLİ VE FAİL

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kullanma amacı olmadan bir yerden başka bir yere götüren kişi bu suçun failidir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu da 2013 tarihli bir kararı da “Nakletmenin söz konusu olabilmesi için failin uyuşturucu maddeyi kullanma dışındaki bir amaçla bir yerden başka bir yere götürmesi gerekmektedir. Fail,uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla bir yerden bir yere götürmüş ve uyuşturucu madde miktarı da kişisel kullanım için gerekli miktarı aşmıyor ise uyuşturucu madde ticareti suçu değil ,kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçu oluşacaktır.”şeklindedir.

Ayrıca nakil eylemini gerçekleştiren kişi uyuşturucu madde ticareti suçu ile doğrudan bağlantılı olmamalıdır, aksi durumda kişinin eylemi satma,satışa arz etme olarak değerlendirilebilir bu da nakletme seçimlik hareketinin kanunda ayrıca düzenlenmesini anlamsız kılar.

Fail uyuşturucu maddeyi üzerinde, beden boşluklarında veya herhangi bir araçla taşıyabilir. Nakil seçimlik hareketinde sevkten farklı olarak uyuşturucu madde fail tarafından bizzat taşınmakla birlikte,öğretide bu filin failin adamları tarafından da gerçekleştirilebileceği yönünde görüşler de bulunmaktadır.

Nakletme suçunun oluşabilmesi için uyuşturucu madde ve uyuşturucu maddenin alıcıya teslim edilmesi konusunda öğretide farklı görüşler mevcuttur.Bir görüşe göre suçun oluşabilmesi için uyuşturucu veya uyarıcı maddenin alıcıya tesliminin tamamlanması gerekmektedir.Öğretide bu görüşün aksi yönde görüşler olduğu gibi Yargıtay da aksi kanaattedir.

SUÇUN OLUŞMASI İÇİN KAZANÇ ELDE ETMEK ŞART MI?

Suçun oluşması için failin bu eylemden kazanç elde etmesi de şart değildir.

Nakil eyleminden uyuşturucu maddenin ülke içinde bir yerden başka bir yere taşınması halinde söz edilebilir.Uyuşturucu maddenin yurt içinden yurt dışına taşınması durumunda uyuşturucu maddenin ihracı, yurt dışından yurt içine taşınması halinde ise uyuşturucu maddenin ithali suçu oluşur.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi ruhsata aykırı ya da ruhsatsız bir biçimde nakletme suçunun cezası on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezasıdır. Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

CEZAYI ARTTIRAN NEDENLER

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması ve bu suçun okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Bu suçun tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

SUÇTA İŞTİRAK HALİ

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin nakli suçunun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

CEZAYI AZALTAN HALLER

Bu cezalar üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da geçerlidir. Ancak bu halde verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇUNDA CEZA MİKTARI

Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi nakleden kişi, sekiz  yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Stj. Av. Rumeysa Özge Uzkan

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48